راه راه یا خط خطی شدن صفحه گوشی ایفون

علت خط افتادن روی صفحه گوشی چیست؟