علت افتادن خط سبز روی صفحه گوشی

علت خط افتادن روی صفحه گوشی چیست؟