علت خط افتادن روی صفحه گوشی چیست؟

علت خط افتادن روی صفحه گوشی چیست؟