لکه بنفش روی صفحه گوشی سامسونگ

علت خط افتادن روی صفحه گوشی چیست؟